VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097
27/08/2023

Mesenchymal stem cells: A new therapeutic tool for chronic kidney disease

Nội dung bài viết
TYPE Review
PUBLISHED 04 October 2022
DOI 10.3389/fcell.2022.910592

Mesenchymal stem cells: A new therapeutic tool for chronic kidney disease

Jiali Wang, Yongda Lin, Xiutian Chen, Yiping Liu and Tianbiao Zhou*

Department of Nephrology, the Second Affiliated Hospital, Shantou University Medical College, Shantou, China
Chủ đề:

Các tin khác

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する